VÅRT MILJÖARBETE

2 juni, 2016 – tilldelades Café LUX Lunds Universitets miljödiplom för gott miljöarbete efter genomförd miljörevision. Något vi arbetat för sedan caféet öppnades 2014. Vår ambition är att kontinuerligt och strukturerat arbeta förebyggande för att upprätthålla den miljöpolicy som stadgats per 2016, men även utveckla nya miljömål inför varje årsskifte.

Vår miljöpolicy riktar sig till företagets medarbetare och syftet är att beskriva företagets miljöarbete utifrån vilka områden i arbetet som är viktiga med exempelvis vem som har ansvar för vad, vilka mål som finns för företagets miljöarbete och kunskap kring miljöbalkens lagar samt vilken struktur miljöarbetet har.

Principer och krav
En av principerna är utbytesprincipen, exempelvis att sämre produkter kontinuerligt byts ut mot bättre, mer miljöanpassade produkter. Försiktighetsprincipen ska styra val av verksamheter som innebär stora risker och kretsloppsprincipen ska följas. De föroreningar som verksamheten förorsakar, skall ständigt reduceras och nya föroreningar skall förebyggas. Här ligger principen om avfallshierarkin till grund, vilken i sin tur grundar sig på EU:s ramdirektiv för avfall samt miljöbalken och avfallsförordningen. Lagar, föreskrifter och andra krav som är tillämpliga för verksamheten ska följas. Att förebygga uppkomsten av avfall är det första steget i avfallshierarkin och det är prioriterat i både den europeiska och i den svenska avfallslagstiftningen.

Styrelsen förbinder sig att bibehålla uppfyllda miljömål, informera kollegor om relevant miljölagstiftning samt säkerställa att de efterlevs i praktiken.

UPPFYLLDA MILJÖMÅL 2016 (UPPFYLLDA MILJÖMÅL 2017 publiceras till årsskiftet)

Miljömål